Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
26.04.2015

Wójt Gminy w Mszanie informuje, że 1 stycznia 2012 roku weszła w życie uchwalona przez Sejm 1 lipca 2011 r. ustawa o zmianie ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw / Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897/. Nowelizacja wymusza na gminach przebudowę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez m.in.:
- dokonanie korekty obowiązujących aktów prawa miejscowego,
- podjęcie nowych uchwał stanowiących akty prawa miejscowego,
- zorganizowanie i wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku. Cele ustawy to przede wszystkim uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, monitorowanie sposobu postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców oraz gminy, a także upowszechnienie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Najistotniejsza zmiana, w stosunku do obowiązujących regulacji, polega na obligatoryjnym przejęciu przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

 


Zakładane jest także zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych na składowiskach oraz zapewnienie powstawania odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych.
Gmina organizując system gospodarowania odpadami jest zobowiązana do 31 grudnia 2020 r. osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynoszący co najmniej 50% wagowo, a odpadów innych niż niebezpieczne, budowlanych i rozbiórkowych co najmniej 70% wagowo.

Ponadto gmina jest zobligowana  do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko:
• do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50 %
• do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35%
wagowo w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r.

Dotychczas to właściciele nieruchomości podpisywali z firmą wywozową umowę na odbiór odpadów komunalnych. Natomiast znowelizowana ustawa nałożyła na gminy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy najpóźniej z dniem 1 lipca 2013 roku.


Gmina zobowiązana została do przeprowadzenia przetargu na odbieranie odpadów komunalnych. Wójt Gminy podpisuje z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze ww. przetargu, odbierającym odpady komunalne, umowę na odbieranie i transport odpadów.


Rada Gminy może, w drodze uchwały, podjąć decyzję o odbieraniu odpadów komunalnych również od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (szkoły, przedsiębiorstwa). To Rada Gminy zdecyduje, czy odpady będą odbierane wyłącznie z gospodarstw domowych, czy również od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne.  

Ponieważ gmina zobowiązana będzie do finansowania kosztów usług świadczonych w ramach wspomnianej umowy, gminy otrzymały uprawnienia do pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnych. Opłaty te stanowić będą dochód gminy tzw. „podatek śmieciowy”, z którego finansowane będzie funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rada Gminy określi, w stosownej uchwale, wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowy sposób świadczenia usług na rzecz właścicieli nieruchomości. Ustalane opłaty miesięczne, pobierane będą w wysokości oraz z częstotliwością ustaloną w odpowiedniej uchwale Rady Gminy.

Przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązują Radę Gminy do wyboru jednej z trzech określonych w ustawie metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:
- liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
- ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
- powierzchni lokalu mieszkalnego
oraz ustalenia stawki opłaty. Decyzja w sprawie wyboru jednej z ww. metod należy również do kompetencji Rady Gminy.

Rada Gminy w Mszanie stosowną uchwałą przyjęła metodę naliczania „podatku śmieciowego” od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.


W odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych (są to na ogół przedsiębiorstwa, biura, szkoły, uczelnie), na terenie których powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła będzie iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz ustalonej uchwałą Rady Gminy stawki  opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Gmina ustanowi obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujący co najmniej następujące frakcje: szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe (np. opakowania po mleku, sokach) oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - opłata za odbiór odpadów dla tych właścicieli, którzy prowadzić będą selektywną zbiórkę, będzie niższa.

W związku z obowiązkiem uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub od dnia wytworzenia odpadów.

Rada Gminy określiła, w drodze uchwały, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłat, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informację na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 1 lipca 2011 r. znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl/komunalne i na stronie www.samorzad.pap.pl

 

 

Gminy Partnerskie

Polecamy

Jubilaci

W lmarcu swoje jubileusze obchodzą:

89 lat
Marta Pawlas z Mszany
87 lat
Gertruda Mrowiec z Mszany
Otylia Wronka z Połomi
85 lat
Agnieszka Pękała z Połomi
84 lata
Salomea Felka z Połomi
Regina Nowak z Mszany
Alfons Papierok z Połomi
83 lata
Herbert Andreczko z Połomi
82 lata
Szarlota Brzeżek z Mszany
Józef Pukowiec z Mszany
81 lat
Bernard Pukowiec z Mszany
Maria Gruner z Gogołowej
80 lat
Edward Ślosarek z Gogołowej
Ryszard Andrzejewski z Mszany
Alfred Salamon z Połomi

 

Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze, dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków życzy Jubilatom

Wójt Gminy Mszana

mgr Mirosław Szymanek

Urząd Gminy Mszana
ul. 1 Maja 81
44-325 Mszana

tel. (032) 47-597-40, 47-597-43
fax:. (032) 47-597-60

Punkt Obsługi Klienta:
tel. (032) 47-597-54

RACHUNEK BANKOWY
72 8470 0001 2001 0029 0094 0003

Urząd Gminy czynny:

Poniedziałek: 7.30 - 17.00
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.00

Mapa Gminy

mapa