A- A A+

Zgłoś się do udziału w szkoleniu w zakresie powszechnej samoobrony ludności

Wójt Gminy Mszana – Szef Obrony Cywilnej organizując w trybie przepisu § 3 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. z 1993 r. Nr 91 poz. 421), zwanym dalej „rozporządzeniem” oraz w związku z art. 168 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku RP (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm), zwaną dalej „ustawą” zaprasza mieszkańców Gminy Mszana do udziału w szkoleniu z zakresu powszechnej samoobrony ludności w odniesieniu do następujących przepisów:
 
„Osoby posiadające obywatelstwo polskie, zdolne ze względu na stan zdrowia, podlegają obowiązkowi szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony”- art. 168 ustawy
 
„Obowiązek udziału w szkoleniu w zakresie powszechnej samoobrony nakłada się w formie decyzji wydawanej przez wójta (…)” - § 6 rozporządzenia
 
Cel szkolenia: 
 
Ww. szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony ludności ma na celu przygotowanie do samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami nieprzyjaciela i polega na obowiązkowym udziale ludności w zajęciach podstawowych lub ćwiczeniach praktycznych. Zajęcia podstawowe prowadzi się w formie zorganizowanego szkolenia lub w formie samokształcenia. Mają one na celu teoretyczne przygotowanie ludności do wykonywania zadań samoobrony. Natomiast zajęcia praktyczne polegają na wykonywaniu przedsięwzięć mających na celu nabycie praktycznych umiejętności ochrony własnego zdrowia i życia, gospodarstwa domowego oraz udzielania pomocy poszkodowanym.
 
Szkolenie realizowane jest zgodnie z pięcioletnim „Programem szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w Gminie Mszana na lata 2018-2022” oraz przyjętym na rok 2018 tematem: Zagrożenia determinowane bronią masowego rażenia (BMR), oraz sposoby postępowania w przypadku ich wystąpienia.
 
Szkolenie będzie miało charakter wykładu z elementem warsztatu prowadzonego przez praktyka z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie prowadzić będą: Instruktor Obrony Cywilnej, Ratownik Medyczny PRM. Planowany termin szkolenia: III dekada październik.
 
Obowiązkowi szkolenia, o którym wyżej mowa NIE podlegają:
 
1) osoby, które ukończyły sześćdziesiąt lat życia;
2) osoby uznane za stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3) kobiety w ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu;
4) osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu;
5) osoby sprawujące opiekę nad: 
a) dziećmi od lat ośmiu do szesnastu, 
b) osobami obłożnie chorymi, 
c) osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
d) osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
- osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom;
6) osoby pobierające naukę lub odbywające studia w szkołach wszystkich typów;
7) osoby odbywające zasadniczą służbę lub szkolenie w obronie cywilnej oraz służbę zastępczą;
8) żołnierze w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej. 
 
JEŻELI NIE SPEŁNIASZ JEDNEGO Z POWYŻSZYCH KRYTERIÓW I JESTEŚ ZAINTERESOWANY UDZIAŁEM W SZKOLENIU ZGŁOŚĆ SWOJĄ OSOBĘ TUTAJZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 15 SIERPNIA 2018 R. 
 
Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 32 47 597 67 oraz w siedzibie w Urzędu Gminy w Mszanie w pokoju nr 27 składając wypełniony formularz dostępny w Gminnym Centrum Informacji. 
 
W formularzu zgłoszenia należy odpowiedzieć na krótkie pytanie oraz wpisać sołectwo i nazwę ulicy zamieszkania oraz numer telefonu. Pracownicy Pionu Zarządzania Kryzysowego, Ochrony i Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Gminy w Mszanie oddzwonią w celu zweryfikowania danych i podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia obowiązku udziału w szkoleniu w zakresie powszechnej samoobrony ludności w formie decyzji Wójta Gminy Mszana- Szefa Obrony Cywilnej. 
 

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie