Po sesji Rady Gminy: przyjęto budżet na 2021 rok, WPF i nową stawkę za odbiór śmieci

Prawie 46,4 mln złotych po stronie dochodów i 51,6 mln zł po stronie wydatków wyniesie budżet Gminy Mszana na 2021 rok.

Różnica między dochodami i wydatkami, czyli deficyt budżetowy, w kwocie 5,2 mln zł, będzie pokryty z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3 mln zł, wolnych środków w wysokości 1,7 mln zł oraz pożyczki w wysokości 500 tys. zł, która ma być przeznaczona na kolejne dotacje dla mieszkańców do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła.


Uchwałę budżetową Rada Gminy Mszana przyjęła na dzisiejszej sesji wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021 – 2028. Najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne zapisane w WPF to:
- Rewitalizacja centrum Gogołowej - (wydatki w 2021 - 2,4 mln),
- Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) w krytej pływalni w Połomi (wydatki w 2021 - 3,9 mln zł),
- Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. Tuskera i ul. Mickiewicza w miejscowości Mszana wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową ul. 1 Maja” (wydatki w 2021 - 1,9 mln zł),
- „Ja też idę do przedszkola" – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej (wydatki w 2021 - 260 tys. zł),
Przedłożony przez Wójta projekt budżetu oraz WPF zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Budżetu i Infrastruktury.

Oprócz uchwał budżetowych na sesji procedowano uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana, uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Stawka za odbiór śmieci w przyszłym roku wyniesie 25 zł od osoby, to wzrost o 4 złote w stosunku do dotychczas obowiązującej opłaty. Jak jednak zaznacza wójt gminy, przetarg i tak wyszedł lepiej niż się spodziewano.
- Patrząc na stawki w ościennych gminach baliśmy się, że trzeba będzie podnieść u nas opłatę za śmieci również do 26 - 28 złotych. W ogłoszonym przetargu wpłynęła 1 oferta, od firmy Eko-Glob, która obecnie realizuje tę usługę w naszej gminie. Oferta firmy wyniosła 2.038.140 złotych - wyjaśnia Mirosław Szymanek.


Stawkę wylicza się dzieląc kwotę z przetargu przez liczbę zadeklarowanych mieszkańców i dodając koszty administracyjne. Zadeklarowanych jest 7109 osób. Biorąc pod uwagę samą kwotę z przetargu, wyszła stawka 23,90 zł na osobę. Do tego doliczono 1,10 zł na koszty obsługi administracyjnej, co dało stawkę 25 zł w przypadku za-deklarowania segregacji. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, musi płacić podwójną stawkę, tj. 50 zł.


Warto zaznaczyć, że w przetargu udało się zachować wszystkie udogodnienia, jakie do tej pory obowiązywały w naszej gminie (m.in. darmowe worki, odbiór spod posesji każdej ilości odpadów segregowanych, w tym zielonych, a także odbiór odpadów bez ograniczeń w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W innych gminach, mimo że stawki są nawet wyższe, nie ma tych udogodnień. W Godowie mieszkańcy płacą 27,50 zł, a jednorazowo mogą oddać tylko cztery worki bio. W Marklowicach stawka w 2021 roku ma wynieść 26 zł, w Wodzisławiu obowiązuje 26,10 zł, w Gorzycach 28,50 zł i można oddać tylko trzy worki bioodpadów. W Świerklanach jest niższa stawka - 23 zł, ale obowiązują limity odbioru odpadów remontowo - budowlanych i opon. U nas na PSZOK można przywieźć prawie wszystko.


Zgodnie z przepisami gospodarka odpadami musi się bilansować, to znaczy gmina nie powinna ani dopłacać, ani zarabiać na odbiorze odpadów.
Od nowego roku zostanie też wprowadzona ulga za kompostowanie bioodpadów. Mieszkańcy, którzy zadeklarują, że nie będą oddawać odpadów zielonych, ale kompostować je w kompostownikach na własnych posesjach, będą mieli prawo do ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami. W naszej gminie będzie to zwolnienie w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.


Mieszkaniec, który będzie korzystał z ulgi, nie może wystawiać worków z odpadami biodegradowalnymi przed posesję, firma nie będzie ich odbierać. Natomiast odpady zielone, których nie będziemy w stanie zagospodarować w kompostowniku, można będzie we własnym zakresie oddać na PSZOK. Posiadanie kompostownika może być, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, w każdej chwili sprawdzone przez upoważnionego pracownika gminy lub firmy.


Po wprowadzeniu nowej stawki śmieciowej nie będzie konieczne składanie nowych deklaracji przez mieszkańców. Nową deklarację będą musieli złożyć tylko ci właściciele posesji, którzy będą chcieli skorzystać z ulgi za kompostowanie.

Ponadto na sesji przyjęto uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (20 tys. złotych na tzw. patrole ponadnormatywne), zmiany budżetu Gminy Mszana na 2020 rok; w sprawie wydatków budżetowych, których realizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 r.; w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mszana na 2021 r.; w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Mszana a Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie powierzenia Miastu Jastrzębie-Zdrój realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju na rzecz mieszkańców Gminy Mszana oraz zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. i plan pracy Rady Gminy Mszana na 2021 r.

 

  • sesja_budzet_00
  • sesja_budzet_01
  • sesja_budzet_02
  • sesja_budzet_03