Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Mszana

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 tekst jednolity z późn. zm.) Wójt Gminy Mszana ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Mszana w 2020 r. w zakresie:- upowszechniania kultury fizycznej,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o konkursie w załączniku.