A- A A+
Projekty unijne

Powiat ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów szkół

alt
icon Konkursy na stanowiska dyrektorów (83.31 kB)

Informacja

Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono pod pozycją nr RIOS.000043.2011 dane dotyczące złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji p.n.: „Budowa kontenerowej stacji na olej napędowy typu ON na działkach nr 1516/125, 1586/107, 1657/99 oraz 1652/98 w Mszanie”.

Czytaj więcej...

W maju sołtysi czekają na podatek

alt

W maju we wszystkich trzech mszańskich sołectwach będzie pobierany podatek gruntowy. Sołtys Mszany, Ilona Mura, będzie czekała na mieszkańców od 4 do 16 maja (w poniedziałek i środę od godziny 8.00 do 17.00,  a we wtorek, czwartek i piątek od 8.00 do 15.00) w sali ślubów budynku urzędu gminy przy ul. 1 Maja.

Czytaj więcej...

Plan do wglądu w urzędzie gminy

alt

OGŁOSZENIE

 

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla parceli nr 474/16, 575/16, 577/16, 576/16, 268/16, 650/16 położonych w sołectwie Mszana
Czytaj więcej...

Sesja Rady Gminy

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 18 kwietnia 2011 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.
Czytaj więcej...

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123, poz. 858 z 2006r.) Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje, że w okresie od 1.05.2011r. do 30.04.2012r. pozostały bez zmian obowiązujące ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców rozliczanych według wskazań wodomierza głównego oraz dla odbiorców rozliczanych wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
Czytaj więcej...

Obwieszczenie

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Azbestowych dla Gminy Mszana”.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Wzorem lat ubiegłych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego PZDR w Wodzisławiu Śląskim zaprasza rolników na konsultacje i pomoc w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie. Dyżury odbywać się będą w każdą środę w godzinach od 8.00 do 15.00 w budynku Urzędu Gminy Mszana (Sala posiedzeń) do 15 maja 2011 r.
Uwaga w dniu 20 kwietnia 2011 dyżur w godzinach 8.00-13.00

Obwieszczenie

Wójt Gminy Mszana, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracynego (t.j. Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.), art. 21 ust. 1 i art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 30 i 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Stacja paliw płynnych WYGODA IV w gminie Mszana“ planowanego do realizacji przez Stacje Paliw Napędowych „WYGODA“ S.A. z siedzibą 43-400 Cieszyn, ul. Graniczna 48.

Czytaj więcej...

Informacja

Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono pod pozycją nr RIOS.000030.2011 dane dotyczące raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji p.n.: „Stacja paliw płynnych WYGODA IV w gminie Mszana”.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Na podstawie §14 Statutu Sołectwa Mszana oraz do uchwały Rady Gminy Mszana Nr VI/16/2011 z dnia 21 marca 2011r. w/s zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Mszana, Połomia i Gogołowa, zapraszam mieszkańców sołectwa Mszana na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 3 kwietnia 2011 roku, tj. niedziela, o godzinie 12.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie, z proponowanym porządkiem zebrania:

Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Zapraszamy na rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2011, które odbędzie sie mszą w Kościele Św. Jerzego w Mszanie w dniu 9.04.2011 o godz. 15.00
Czytaj więcej...

Podkategorie

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie