A- A A+
Projekty unijne

KRUS informuje, że do 31 stycznia 2021 r. wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom – z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mszana – etap IIIb

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwały nr XII/85/2019 Rady Gminy Mszana 26 września 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mszana – etap IIIb wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 stycznia 2021 r. do 24 lutego 2021 r.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mszana w zakładce Obwieszczenia. Dodatkowe informacje dotyczące projektu planu będzie można również uzyskać pod numerem telefonu 32 475 97 45.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w dniu 22 lutego 2021 r. o godzinie 16:00. Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mszana w zakładce Obwieszczenia dnia15 lutego 2021 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do Wójta Gminy Mszana, ze wskazaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także wskazaniem nieruchomości, których uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mszana zamieszczone będą informacje o dokumentach:

  • projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mszana – etap IIIb,

  • prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzonej do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2021 r. do Wójta Gminy Mszana.

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mszana pod adresem https://www.mszana.finn.pl/ w zakładce RODO.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mszana – etap IIIa

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwały nr XII/85/2019 Rady Gminy Mszana 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mszana – etap IIIa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 stycznia 2021 r. do 24 lutego 2021 r.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mszana w zakładce Obwieszczenia.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu planu będzie można również uzyskać pod numerem telefonu 32 475 97 45.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się  na odległość w dniu 15 lutego 2021 r. o godzinie 15:00. Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mszana w zakładce Obwieszczenia dnia 8 lutego 2021 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do Wójta Gminy Mszana, ze wskazaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także wskazaniem nieruchomości, których uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mszana zamieszczone będą informacje o dokumentach:

  • projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mszana – etap IIIa,

  • prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzonej do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2021 r. do Wójta Gminy Mszana.

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mszana pod adresem https://www.mszana.finn.pl/ w zakładce RODO.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Połomia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) [dalej UPZP] oraz art. 29, 39 ust. 1 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) [dalej UOOŚ] a także stosownie do uchwały Rady Gminy Mszana Nr XIX/140/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Połomia, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Połomia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [dalej projekt planu].

Wyłożenie projektu planu odbywać się będzie w dniach od 26 stycznia 2021 r. do 19 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mszana (ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana) w poniedziałek w godz. od 800 do 1700, od wtorku do czwartku w godz. od 800 do 1530 , w piątek w godz. od 800 do 1400 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mszana pod adresem: https://www.mszana.finn.pl/  w zakładce Obwieszczenia. Ponadto, dodatkowe informacje dotyczące projektu planu będzie można również uzyskać pod numerem telefonu 32 475 97 45.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w dniu 16 lutego 2021 r. o godzinie 1500. Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mszana w zakładce Obwieszczenia dnia 9 lutego 2021 r.

Zgodnie z art. 18 ust 1 UPZP każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi .

Stosownie do art. 8c i art. 18 ust. 1 uwagi mogą być wnoszone do Wójta Gminy Mszana w terminie do dnia 9 marca 2021 r. w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Mszana (ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana) lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jednocześnie, zgodnie z art. 29 i 39 ust. 1 UOOŚ, uwagi do prognozy oddziaływania projektu planu miejscowego na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Mszana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2021 r.

Zgodnie z art. 40 UOOŚ uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby ze wskazaniem nieruchomości, których uwaga dotyczy.

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mszana pod adresem https://www.mszana.finn.pl/ w zakładce RODO.

Informacja o badaniu ankietowym Urzędu Statystycznego w Katowicach

Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach o badaniu ankietowym PKZ (Uczestnictwo mieszkańców Polski / rezydentów w podróżach) przeprowadzanym w dniach 2 - 20 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej...

Informacja o badaniu ankietowym koniunktury w gospodarstwie rolnym

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o badaniu ankietowym AK-R (*Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym*) przeprowadzanym w dniach 15 - 29 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej...

ZUS informuje: można już wnioskować o zwolnienie z opłacania składek

Od 30 grudnia można wnioskować o zwolnienie z opłacania składek oraz o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w ramach najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął już pierwsze wnioski o pomoc.

Czytaj więcej...

Informacja ws. potwierdzania przez Wójta Gminy Mszana umów dzierżaw zawieranych przez rolników

Wójt Gminy Mszana informuje, że od dnia 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, (burmistrzów, prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz.U.2020, poz.174).

Czytaj więcej...

Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej - wnioski o dofinansowanie można składać tylko do 30 grudnia

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Program obejmuje rodziny rolnicze.

Czytaj więcej...

ARiMR informuje: koniec roku - koniec trzech naborów PROW

Warto się pospieszyć. Z końcem bieżącego roku upływają terminy naborów wniosków o wsparcie w trzech działaniach realizowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej...

Informacja o Dyktandzie Zimowym

Co można robić w domu podczas nadchodzących ferii? Proponujemy udowodnić znajomość ortografii i zawalczyć o nagrody rzeczowe! Do tej rozwijającej zabawy pod nazwą Dyktando Zimowe zachęca serwis edukacyjny Dyktanda.pl.

Czytaj więcej...

Upływa termin składania wniosków o nieobliczanie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z dniem 31 grudnia 2020 r. upływa termin składania wniosków o nieobliczanie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie