A- A A+

Rolnictwo

Informacje dotyczące wilka szarego

W związku z możliwością występowania sytuacji konfliktowych na linii wilk – człowiek Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przesłał wytyczne dotyczące postępowania w ww. sytuacjach oraz oceny potencjalnego zagrożenia.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z materiałami w których znajdą Państwo informacje dotyczące aspektów prawnych ochrony wilka. W materiałach tych znajdą Państwo również praktyczne wskazówki jak należy zachować się w kontaktach  z tym gatunkiem oraz jakie sytuacje należy uznać za niegroźne,  a jakie za potencjalne zagrożenie.

http://katowice.rdos.gov.pl/czy-wilk-taki-straszny-3


Objaśnienia podatkowe w sprawie zatrudniania pomocników w rolnictwie

 Informujemy o ukazaniu się na portalu podatkowym „podatki.gov.pl”, objaśnienia podatkowego, które dotyczy obowiązków ciążących na rolnikach jako podmiotach wypłacających należności z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach.

Objaśnienia z upoważnienia Ministra Finansów zamieścił podsekretarz stanu, Filip Świtała. Zainteresowanych zachęcamy do lektury poniższego TEKSTU


Możliwość ubiegania się o pomoc finansową za szkody w uprawach

 
Urząd Gminy Mszana informuje, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłoszono o możliwości ubiegania się o pomoc finansową przez rolników poszkodowanych w 2017 r. w wyniku takich zjawiska jak: huragan, deszcz nawalny lub grad. Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem :
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-poszkodowanych-w-2017-roku.html
Przedłużona umowa ubezpieczenia dla dzieci rolników
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Adranowski oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Adam Wojciech Sekściński podjęli decyzję o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. 
  
Wiecej informacji w załączniku poniżej (Komunikat prasowy - umowa ubezpieczenia)

Rolniku możesz uzyskać pomoc finansową! 
Poszkodowani rolnicy w wyniku wystąpienia w bieżącym roku zjawiska suszy lub powodzi, mogą składać wnioski do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w celu uzyskania stosownej pomocy finansowej. 
Szczegółowe informacje są dostępne w załączniku poniżej. 
 

Nowy projekt „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne” 
Fundacja EKOOSTOJA zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w realizowanym przez nią projekcie pn. „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”, który ma na celu aktywizację obywateli w zakresie pszczelarskiej edukacji ekologicznej oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ochrony owadów zapylających.
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy TUTAJ

Uwaga rolniku! Zgłoś pomocnika przy zbiorach!
 
W rolnictwie praca trwa przez cały rok, a już niedługo sezon w pełni. 18 maja weszły w życie przepisy nakładające na rolników obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.
 
Więcej informacji w załączniku poniżej. 

W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń Wojewoda Śląski wystosował do przedstawicieli samorządów apel o podejmowanie działań zapobiegawczych.
 
Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików. 
 
W związku z powyższym Wójt Gminy Mszana zwraca się do mieszkańców o informowanie odpowiednich służb tj. Powiatowego Centrum  Zarządzania Kryzysowego w Wodzisławiu Śląskim, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim lub Urzędu Gminy Mszana o odnalezieniu padłych dzików. 
 
Numery  telefonów: 
PCZK -  Telefon: 32 412 09 71 (zgłoszenia przyjmowane całodobowo)
PIW - 32 455 22 20
Urząd Gminy Mszana -32 475 97 40
 
Cała treść pisma otrzymanego od Wojewody Śląskiego dostępna w załączniku poniżej (zapobieganie ASF).

Współczesne rolnictwo… 

Na prośbę Śląskiej Izby Rolniczej Wójt Gminy Mszana przypomina wszystkim mieszkańcom jak duże znaczenie mają funkcjonujące na terenie naszej gminy gospodarstwa rolne. W dobie ekologicznego stylu życia konsumenci coraz większą wagę przywiązują do jakości składników codziennej diety. Dzisiaj produkty ekologiczne i bio kupuje się głównie w sklepach ekologicznych, lecz coraz częściej nabywa się je bezpośrednio u polskich producentów rolnych.

Tereny o charakterze ośrodków wiejskich pod wpływem silnej presji urbanizacyjnej zmieniają swoją funkcję na inne, w tym w szczególności na funkcje mieszkaniowe. Dlatego też prowadzenie gospodarstwa rolnego na takich obszarach coraz częściej staje się powodem napięć oraz konfliktów.

Dyskomfort dla otoczenia wynikający z prowadzonej przez rolników działalności nie wynika z ich złej woli. Uciążliwości zapachowe towarzyszące niektórym gałęziom produkcji rolnej oraz uciążliwości związane z ruchem sprzętu rolniczego są nieodzownym elementem działalności rolniczej. Mimo prób ograniczenia dyskomfortu dla otoczenia, rolnicy nie zawsze są w stanie całkowicie wyeliminować te uciążliwości, dlatego też konieczna jest ich akceptacja oraz wykazanie zrozumienia przez współobywateli.

Śląska Izba Rolnicza zwraca również uwagę na fakt, że przedmiotową sprawę można rozpatrywać w kontekście tzw. pierwszeństwa historycznego, gdzie określa się sposób korzystania z nieruchomości w ujęciu historycznym. Sposób ten powinien zapewnić pierwszeństwo na ewentualnym późniejszym narzuconym prawnie sposobem użytkowania. Rozwiązania takie są od dawna znane i praktykowane w Austrii i Niemczech, gdzie zasady te respektuje się nie tylko zwyczajowo i kulturowo ale także prawnie.


Ważne informacje i komunikaty dla świadczeniobiorców KRUS, na temat bieżących rozliczeń finansowych i uprawnień.

Informacje dostępne są w załączniku poniżej (załącznik: KRUS informuje i przypomina)


Informacja Terenowej Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu ws. wiosennego wypalania traw

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu mając na uwadze coroczne przypadki wiosennego wypalania traw na gruntach rolnych odłogowych, łąkach, pastwiskach, nieużytkach oraz kompleksach leśnych położonych w sąsiedztwie terenów nieużytkowanych rolniczo, na których występują pozostałości roślin z lat ubiegłych, zwraca uwagę na konieczność przestrzegania warunków umowy dzierżawy, w tym o obowiązku przestrzegania niżej wymienionych przepisów.

Więcej informacji w załączniku.


Zakaz uwalniania GMO do środowiska

W Sejmie jest procedowana propozycja ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.

Zawiera zapisy, które w praktyce otworzą Polskę na uprawy GMO:
Art. 49a. 1. Ustanawia się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od GMO, z zastrzeżeniem (!!!) ust. 2.
2. Uprawę GMO prowadzi się (!) wyłącznie w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze położonym na terenie gminy, zwanej dalej "strefą wskazaną do prowadzenia upraw GMO"

Prosimy o wysyłanie listów do Pani Premier, Ministra Środowiska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sejmowej Komisji Rolnictwa i Komisji Środowiska ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz rozmów ze swoimi posłami i senatorami.

Należy domagać się:
1. Wprowadzenia w proponowanej ustawie zapisu o całkowitym i bezwarunkowym zakazie uwalniania GMO do naturalnego środowiska (w celach komercyjnych i eksperymentalnych).
2. Wydania odpowiednich rozporządzeń dla służb w celu skutecznego egzekwowania wyżej wspomnianego zakazu.
3. Aby Rząd PiS wypełnił swe zobowiązania dane wyborcom w sprawie bezwarunkowego zakazu GMO.

Petycja dostępna jest TUTAJ


Sprawdź, gdzie możesz zgłosić szkodę spowodowaną przez dzikie zwierzęta

Znaczny wzrost populacji dzików oraz zmiana naturalnych do tej pory zachowań tych zwierząt, poprzez zmianę miejsc żerowania z naturalnych na tereny mieszkaniowe spowodowało, że populacja dzików na terenie Gminy Mszana bytuje stale lub regularnie pojawia się poza obszarem, na którym można przeprowadzać polowania. Zwierzyna wkracza na tereny należące do osób prywatnych w granicach zabudowań mieszkalnych, wraz z podwórzami stwarzając realne zagrożenia dla osób tam przebywających.

Zgodnie z przepisem art. 33a ust.1 ustawy o ochronie zwierząt, który mówi, iż w przypadku gdy zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej, dopuszcza się podjęcie działań mających na celu ograniczenie populacji tych zwierząt.

Władze Gminy podejmują wszystkie dozwolone prawem działania w celu ochrony mieszkańców i ich nieruchomości oraz dóbr publicznych przed zniszczeniami jakich dokonają dziki. Wójt Gminy Mszana współpracuje ze Starostwem Powiatowym, Kołami Łowieckimi w celu rozwiązania nadmiernej liczby populacji dzików na terenie Gminy.

Apelujemy, aby:
- W żadnym wypadku nie zbliżać się do dzików, które pojawiają się na terenach zabudowanych, nie głaskać młodych, nie próbować karmić z ręki.
- Na widok dzików nie krzyczeć, ale rozmawiać donośnym głosem.
- Spacerując z psem trzymać go zawsze na smyczy. Ujadający i atakujący pies może być przyczyną szarży dzika.
- Nie przeganiać dzików w miejsca, z których nie ma ucieczki. Zagrożone mogą próbować ataku.
- Nigdy nie dokarmiać dzików, nie wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
- Należy utrzymywać czystość i porządek na posesjach - zbierać opadłe owoce i warzywa, kosić trawy, zamykać śmietniki przy posesjach, nie pozostawiać worków ze śmieciami obok kubłów.
- Należy naprawić ogrodzenia, aby zmniejszyć możliwość wejścia dzika na posesję.

Tereny Gminy Mszana wydzierżawiane są obecnie dla celów gospodarki łowieckiej przez cztery koła łowieckie. Wszelkie zgłoszenia dotyczące pojawienia się dzików w niebezpiecznej odległości od zabudowań oraz ewentualnych szkód wyrządzonych przez te zwierzęta można kierować bezpośrednio do odpowiedniego Koła Łowieckiego.

UWAGA! Przed zgłoszeniem spraw związanych ze zwierzętami dzikimi prosimy o sprawdzenie na terenie, którego z Kół Łowieckich znajduje się zwierzę. Granice oddziaływań poszczególnych Kół Łowieckich przedstawia poniższa mapa w załączniku.


Zaproszenie do współpracy w ramach partnerstwa SIR

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, jako koordynator Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) ma zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy w ramach działań mających na celu wsparcie wdrażania oraz promocji innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 

W załączeniu przesyłam informacje na temat Sieci oraz korzyści wynikających z partnerstwa w ramach SIR.


Dyżury doradcy rolniczego w Urzędzie Gminy Mszana.

Przez dwa miesiące w Urzędzie Gminy Mszana odbywają się dyżury doradztwa rolniczego, organizowane przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Punkt konsultacyjny w sprawie wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe i do materiału siewnego jest czynny w każdą środę, w okresie od 15 marca do 16 maja br. Doradca rolniczy Dawid Prochasek z PZDR w Wodzisławiu Śl. czeka na zainteresowanych w godzinach od 8.00 do 13.00 (sala posiedzeń UG).

Można się również umówić telefonicznie. Kontakt w godzinach pracy: 515 275 928 lub w siedzibie PZDR w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kubsza 28, tel. (32) 455 17 06, poczta e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Informacja o wsparciu na przystępowanie do systemów jakości objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Wnioski można składać do 29 stycznia 2016 r. w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.


Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki.

Aby skorzystać z pomocy należy wytwarzać produkty:
a) których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1) lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia, lub
b) objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG)  nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub
c) objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013,  str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”, lub
d) integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin       (Dz. U. z 2015 r. poz. 547), lub
e) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”, lub
f) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”, lub
g) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System”, lub
h) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, lub
i) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”, lub
j) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.
Szczegółowe informacje nt. warunków i trybu przyznawania (w tym formularze wniosków), wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach Oddziałów Terenowych Agencji.

Czyt. także w załączniku


Informacja dotycząca zmian przepisów dla rolników

Wystąpiły zmiany dla osób uprawnionych do pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz zmiany dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Więcej informacji w załączniku zamieszczonym poniżej lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl


Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie